Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Make IT, gevestigd te Arnhem.

Versie geldig vanaf 01-06-2018.

BEDRIJFSGEGEVENS

Make IT

Brekelenkampstraat 9-1

6825 BP Arnhem

Nederland

Tel. +31 (0)633136241

Kvk nr.

BTW nr.

DEFINITIES

 1. Abonnement: een periodieke overeenkomst waarbij diensten worden geleverd zoals updates, back-ups, service, beheer en hosting.
 2. Acceptatie: de goedkeuring door de Afnemer van de door de Leverancier verrichte diensten.
 3. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Leverancier een overeenkomst af sluit of heeft gesloten.
 4. Beheer/Beheren: het nemen van maatregelen gericht op het in stand houden van de Website, CMS en/of Applicatie.
 5. Contentmanagementsysteem (CMS): het beheren van de inhoud en/of layout van de website door middel van een systeem dat de Leverancier aan de Afnemer ter beschikking stelt als onderdeel van het Abonnement.
 6. Domeinnaamregistratie: het door of via de Leverancier laten registreren van een domeinnaam.
 7. Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden met betrekking o.a. webdesign, applicatie ontwikkeling en aanvullende diensten zoals Abonnementen.
 8. Documentatie: alle door de Leverancier aan de Afnemer bij de Diensten en/of Producten geleverde documenten waarin de technische- en/of functionele specificaties van de Programmatuur en/of Hardware en/of de handleiding tot het gebruik van de Programmatuur en/of Hardware zijn opgenomen.
 9. Drukwerk: alle middelen die informeren, voorlichten over of promotie maken voor het beleid, de organisatie of de Producten van Afnemer.
 10. E-mailmarketing: de optionele mogelijkheid om door of via Leverancier nieuwsbrieven of andere door Afnemer opgestelde e-mails te laten versturen ter bevordering van de diensten of producten van Afnemer.
 11. Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor geldende Specificaties.
 12. Hosting: de werkzaamheden van de Leverancier of de door haar ingeschakelde derden die vallen onder het Abonnement.
 13. Huisstijlontwikkeling: de optionele mogelijkheid tot ontwikkeling van maatwerk gericht op het uiterlijk van de Dienst volgens de specificaties van de Afnemer.
 14. Incidenten: een reproduceerbare en aantoonbare storing die ertoe leidt dat de Website niet beschikbaar is en die niet het gevolg is van fouten in de Programmatuur van de Website.
 15. Kantoortijden: de tijden welke zijn opgenomen op de webpagina.
 16. Leverancier: Make IT, gevestigd te (6825 BP), aan Brekelenkampstraat 9-1, Arnhem, die via haar Website Diensten en Producten levert of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten. Onder Leverancier kan mede worden begrepen een door Leverancier aangewezen en/of ingeschakelde derde.
 17. Locatie: de fysieke plaats waar de Netwerkconfiguratie zich bevindt en welke locatie in ieder geval is voorzien van beveiligingsmaatregelen, (nood)stroomvoorziening en telecommunicatieverbindingen naar het internet.
 18. Netwerkconfiguratie: de apparatuur die gebruikt en geconfigureerd wordt voor het hosten (zie Hosting) van de website en bijbehorende besturings- en beveiligingsprogramma’s.
 19. Ondersteuning: het verlenen van assistentie door medewerkers van Leverancier.
 20. Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede een (bestel)formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 21. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 22. Product: alle goederen die in deze Overeenkomst en/of via de Websites van de Leverancier beschikbaar worden gesteld en die te leveren of geleverd is op grond van de verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product of dienst, waaronder de begrippen Website, Abonnement, Huisstijlontwikkeling, Programmatuur en Apparatuur.
 23. Programmatuur: programma’s die benodigd zijn voor het gebruik en/of werking van de geleverde Diensten, Abonnementen en/of Documentatie.
 24. Registry: een Registry is de organisatie die houdergegevens, administratieve contactpersonen en technische contactgegevens in een database in beheer heeft. De Registry (in Nederland is dat de SIDN) beheert de registraties van domeinnamen onder het TLD.
 25. Specificaties: alle technische en functionele eigenschappen van de Software en/of Hardware en/of de Huisstijlontwikkeling die zijn vervat in de Documentatie en/of in een ander document die zijn Geaccepteerd door de Leverancier en Afnemer.
 26. Startdatum: de datum vanaf wanneer de overeenkomst van kracht is.
 27. TLD: Afkorting voor “Top Level Domein”. Dit is het meest rechtse deel van een domeinnaam achter de punt. Deze lettercombinatie verwijst bijvoorbeeld naar een land (.nl voor Nederland) of organisatie (.com voor een commercieel bedrijf).
 28. Website: de website te vinden op de domeinnaam: make-it.business of andere in beheer van Leverancier zijnde websites waarop zij onder meer haar Diensten en Producten aan derden beschikbaar stelt, dan wel een (onderdeel van een) website welke in opdracht van de Afnemer wordt ontwikkeld door Leverancier en/of door haar ingeschakelde derden.
 29. Webdesign / Website ontwikkeling: het door de Leverancier voor de Afnemer ontwikkelen en/of plaatsen van een website en/of het ontwikkelen van (mobiele) applicatie op het netwerk van Leverancier of andere netwerken en alle samenhangende Diensten zoals aanmelding bij zoekmachines.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer en/of bezoeker van de Website
 3. Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.
 5. In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Uitingen van de Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Diensten. De Overeenkomst komt tot stand indien de Leverancier dit bevestigt. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën, zoals WhatsApp) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden. Bevestiging van de Leverancier wordt eveneens geacht te hebben plaatsgevonden indien de Afnemer toegang tot diensten van Leverancier krijgt via de Website.
 2. de Afnemer als eerst een bestelling via internet of telefonisch waarin zij verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de door de Leverancier gehanteerde prijzen. De Aannemer gaat er mee akkoord dat de Leverancier meteen begint met haar werkzaamheden en de daarvoor bedoelde Applicaties, CMS installaties en/of hostingruimtes reserveert op haar ontwikkelomgeving.
 3. Spelfouting in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een (telefonische) bestelling zijn voor risico en rekening van de Afnemer.

Artikel 3: Voorwerp van de Overeenkomst

 1. Indien de Afnemer Huisstijlontwikkeling afneemt, kan de Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht de Leverancier aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
  1. Het ontwerpen van een design, dan wel niet middels het door de Afnemer ingevulde aanleverdocument, die gepresenteerd kan worden aan de Afnemer.
  2. Het presenteren van drie designs en/of Huisstijlen aan de Afnemer, waaruit de Afnemer één kan kiezen.
  3. Het implementeren van de Huisstijl in de Website van de Afnemer, mits deze door de Leverancier wordt beheert. Indien dit niet het geval is, zal de Huisstijl fysiek (via een USB-stick) of digitaal (via een RAR-bestand) aangeleverd worden.
 2. Indien de Afnemer een Website afneemt, kan de Leverancier opdracht worden verstrekt, welke opdracht aanvaardt, om in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende diensten uit te voeren, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
  1. Het opmaken en ontwikkelen van een website in een aangeleverde of indien gewenst door de Leverancier te ontwikkelen huisstijl;
  2. Het bouwen van de website, menu’s en alle overeengekomen pagina’s op een testdomein en vullen van deze pagina’s met door de Afnemer middels het aanleverdocument aangeleverde teksten en afbeeldingen;
  3. Het beschikbaar stellen van het CMS-beheersysteem indien deze van toepassing is;
  4. Het plaatsen van de website op een previewlocatie in afwachting van goedkeuring van de Afnemer;
  5. Het beschikbaar stellen van de Website na goedkeuring van de Afnemer.
 3. Als de Afnemer bij afname van een Website tevens een Abonnement afneemt, waarbij Leverancier in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst vanaf de Startdatum de volgende servicediensten uitvoert, welke in onderling overleg kunnen worden beperkt of uitgebreid:
  1. Periodieke technische updates;
  2. Dagelijkse/Weekelijkse/Maandelijkse website backup, inclusief de programmatuur en informatie die zich daarop bevindt;
  3. Het leveren van gebruikersondersteuning, waaronder begrepen: onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk van leverancier;
  4. Toegang tot een Nederlandstalige en/of Engelstalige handleiding van het CMS Beheersysteem, geschreven door de Leverancier en/of derden;
  5. Onbeperkt toegang tot het CMS Beheersysteem;
  6. Meerdere gebruikers in het CMS mogelijk maken, dan wel niet door de Afnemer zelf te laten bepalen;
  7. Onbeperkt pagina’s aanmaken;
  8. Onbeperkt content wijzigen;
  9. Het beschikbaar (laten) stellen en houden van een CMS Beheersysteem waarmee de Afnemer de (grafische- en tekstuele) gegevens voor de Website, data en Programmatuur kan plaatsen op haar Website;
  10. Het verzorgen van naar redelijkheid en volgens stand der techniek geldende maatstaven voldoende maatregelen voor beveiliging van een website tegen virussen, trojan horses etc. alsook tegen andersoortig gebruik van onbevoegden

Artikel 4: Informatieplichten Leverancier en Afnemer

 1. De Leverancier zorgt er voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst met de Afnemer beschikbaar zijn op elektronische wijze met behulp van de Website(s) van de Leverancier
 2. De Afnemer is zelf verantwoordelijk om zicht op de hoogte te houden van de inhoud en indien gewenst, het opslaan of printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel de Website van de Leverancier.
 3. Onverminderd eventueel voor Leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
 4. Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van e-mail of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.
 5. De Afnemer verplicht zich tot het geven en up to date houden van alle informatie (bijvoorbeeld contact- en persoonsgegevens) en medewerking aan de Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is ter uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De Leverancier heeft, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen verplichting om Afnemer te informeren en/of adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien Leverancier hierover in het kader van haar dienstverlening wel informatie verschaft en/of adviseert, dient dit slechts als signalering en kunnen hieraan door Afnemer geen rechten worden ontleend.
 7. Indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt, dient hij Leverancier daarover onverwijld (uiterlijk binnen 48 uur na aanvraag) te informeren.

Artikel 5: Prijzen en betaling door de Afnemer

 1. De Afnemer betaalt voor de bestelde Diensten en/of Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Voor zover niet in de Overeenkomst vastgelegd geldt het bij de Leverancier gebruikelijke uurtarief van € 60,-- excl. BTW per uur. Betaling vindt plaats op de in het bestelformulier, de offerte, de factuur of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze.
 2. Zodra Afnemer akkoord gaat met de offerte, is hij gebonden aan de overeenkomst en tot betaling van het volledig geoffreerde bedrag verschuldigd. Dit dient Afnemer te bevestigen door een aanbetaling te doen van 50% van het totaal geoffreerde bedrag inclusief BTW.
 3. De Leverancier is gerechtigd te wachten met uitvoering van zijn werkzaamheden, waaronder levering van de domeinnaam, reserveren van een hostingomgeving, en de (overige) werkzaamheden behorend bij de levering van Diensten en/of Producten, totdat met Leverancier overeengekomen aanbetaling is ontvangen, zonder opgaaf van reden. Zolang de aanbetaling uitblijft is Leverancier niet gebonden zich aan de gemaakte afspraken te houden.
 4. Indien de Leverancier op verzoek of met voorafgaande toestemming van de Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Afnemer aan de Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. De Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5.2 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Afnemer en de Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
 6. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal de Leverancier de Afnemer tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.
 7. In de vaste vergoeding voor Website ontwikkeling is niet een vergoeding inbegrepen voor de werkzaamheden als genoemd in artikel 3.2, welke werkzaamheden betrekking hebben op service en technisch onderhoud van het afgenomen Websitepakket. Deze diensten worden middels een service Abonnement en/of andere Producten separaat in rekening gebracht tegen de door de Leverancier gecommuniceerde tarieven. De kosten voor het Abonnement zullen maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Prijzen zijn exclusief 21% BTW, administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen een periode van 14 dagen betaald te zijn. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
 9. Bezwaren over facturen dienen binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk (hieronder valt ook e-mail) (met duidelijke onderbouwing en factuurgegevens) bij de Leverancier te worden ingediend.
 10. Indien de Afnemer veertien dagen na aanmaning zijdens de Leverancier nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten en/of Diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door de Leverancier beëindigd. Domeinnamen van de Afnemer kunnen worden opgeheven en in sommige gevallen overgedragen op naam van de Leverancier, zulks ter bepaling door de Leverancier. Na betaling van de vorderingen en incassokosten kan de Leverancier de domeinnamen weer op naam van de Afnemer registreren mits deze niet door derden is geregistreerd. Eventuele overname-, en quarantaine kosten komen voor rekening van de Afnemer. De Leverancier kan de, in het kader van de overeenkomst, ontvangen of gegenereerde Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen- )resultaten van de Dienstverlening onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Afnemer alle aan de Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
 11. Indien na automatische incasso betaling niet incasseerbaar blijkt te zijn, heeft Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer de Afnemer ten onrechte haar incasso storneert heeft de Leverancier het recht administratiekosten in rekening te brengen. In beginsel bedragen deze administratiekosten € 25,-. De Leverancier heeft het recht de hoogte van deze administratiekosten aan te passen.
 12. Indien de Afnemer een verlenging van de Dienstverlening is overeengekomen met de Leverancier betaalt Afnemer de overeengekomen prijs iedere eerste van de maand vanaf het moment van verlenging.
 13. Indien de Afnemer de Overeenkomst met de Leverancier beëindigt en recht op restitutie mocht bestaan, dan wordt de Afnemer gecrediteerd voor de gefactureerde en betaalde maandtermijn en worden de wel genoten dagen en/of werken dienstverlening tegen de alsdan geldende maandtarieven in rekening gebracht voor de maand waarin deze hebben plaatsgevonden.
 14. Zolang de Afnemer in betalingsverzuim is, heeft de Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van de Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar Leverancier. Wanneer de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruik maken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.
 15. Indien de Afnemer een automatische incasso storneert, heeft de Leverancier het recht om een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de website van de Afnemer. De inkomsten van deze advertenties vloeien naar de Leverancier. Wanneer de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan hij weer gebruik maken van zijn domeinnaam. De redirect of commerciële advertenties word(t)(en) in dat geval verwijderd.
 16. Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimumbedrag van € 40,-.

Artikel 6: Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de Leverancier of derden geleverde Producten (waaronder begrepen Abonnementen, Huisstijl en/of Applicaties), met uitzondering van domeinnamen, blijven eigendom van de Leverancier. De Afnemer krijgt enkel een gebruiksrecht op de desbetreffende Intellectuele Eigendomsrechten als bedoeld in artikel 9.3.
 2. Indien de levering van de in artikel 6.1 genoemde Producten plaatsvindt middels een fysieke drager, wordt de Afnemer na betaling eigenaar van de fysieke drager (USB-stick, CD, DVD, etc.).
 3. Indien besloten is dat de dienstverlening in fases zal plaatsvinden, is de Leverancier gerechtigd de start van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Afnemer de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft Geaccepteerd, zoals benoemt in artikel 7 (Acceptatie).
 4. Alle door de Leverancier aangegeven (leverings)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De Leverancier is echter niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van (leverings)termijnen is de Leverancier niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van de Leverancier. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (leverings)termijn zullen de partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, en eventuele passende maatregelen bespreken en/of nemen.

Artikel 7: Acceptatie

 1. Nadat de Leverancier de Producten, zoals een Huisstijl, Website of Applicatie aan de Afnemer ter beschikking heeft gesteld, zal de Afnemer deze inspecteren.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in de geleverde Producten zullen door de Afnemer binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan de Leverancier worden gemeld met nauwkeurige beschrijving waar het fout en/of gebrek zich voordoet. Van een gebrek of fout in de geleverde Producten is alleen sprake indien deze reproduceerbaar en objectief kan worden aangetoond dat het Product niet voldoet aan de schriftelijke overeengekomen functionele specificaties.
 3. Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld, dan geldt dat geleverde Product als geaccepteerd door de Afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 18 (Garanties). Na acceptatie van de Producten is de Afnemer de volledig overeengekomen vergoedingen (Abonnement, eventueel andere Diensten of Producten) verschuldigd.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier is de Leverancier niet verplicht retourzendingen van de Afnemer te accepteren.

Artikel 8: Notice and Takedown

 1. Onverminderd het hierna in artikel 18 (Garanties) bepaalde is de Leverancier gerechtigd om naar eigen inzicht en zonder toestemming van de Afnemer informatie die is geplaatst op zijn Netwerkconfiguratie of servers te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. De Afnemer is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan de Leverancier gerechtigd is naar keuze de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door de Leverancier jegens de Afnemer. De Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn.
 2. De Leverancier zal de Afnemer nimmer toegang verlenen tot haar servers en is te allen tijde gerechtigd om de Afnemer toegang (bijvoorbeeld via FTP) tot de servers van de Leverancier te blijven onthouden.
 3. Het hierna in artikel 16 (Gebruik Website(s) en content) bepaalde laat alle overige rechten van de Leverancier onverlet, waaronder maar niet beperkt tot enig recht om de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 4. Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 8.1 of 8.2 als gevolg van een verzoek hiertoe van derden, zal de Afnemer rechtstreeks met deze derde contact opnemen en de Leverancier over de voortgang hiervan informeren. De Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het inroepen van de artikelen 8.1 en 8.2.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de Website en de vormgeving hiervan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
 2. De woord- en beeldmerken op de Website van de Leverancier, zijn van de Leverancier, door haar ingeschakelde derden en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier of de desbetreffende licentiegever.
 3. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten en/of Producten die de Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt (waaronder begrepen het Webdesign, een Huisstijl en/of logo) blijven berusten bij de Leverancier of bij de derde van wie de Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten en/of Producten aan de Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Producten verleent de Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door de Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan de Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald. Indien de Afnemer een Webdesign, Huisstijl of logo laat ontwikkelen, stelt de Leverancier enkel het Webdesign, logo en/of de Huisstijl ter beschikking, en de Leverancier verleent de Afnemer hierop slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet –sublicentieerbaar recht tot gebruik daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4.  Indien naar het oordeel van de Leverancier aannemelijk is dat door de Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is de Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze,
  1. zorg te dragen dat de Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of
  2. levering van de desbetreffende content te staken en naar eigen inzicht passende vervanging van de content te leveren. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
 5. De Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan de Leverancier materialen, teksten, data of (grafische) gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. De Afnemer vrijwaart de Leverancier onvoorwaardelijk tegen aanspraken van derden dat deze aangeleverde gegevens inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn.
 6. De Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 7. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag de Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de Producten te verwijderen of te omzeilen.
 8. De Leverancier vrijwaart de Afnemer tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat de Afnemer de Leverancier onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat de Afnemer de Leverancier de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent de Afnemer hierbij aan de Leverancier een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. De Afnemer verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan de Leverancier die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van de Leverancier vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door de Afnemer of namens de Afnemer door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door de Leverancier geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld of bedoeld.

Artikel 10: Looptijd en beëindiging van overeenkomst

 1. De in opdracht van de Afnemer door de Leverancier ontwikkelde website wordt, met afname van een Abonnement, voor de Afnemer ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
 2. Na afloop van de initiële contracttermijn, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van één maand.
 3. Indien de Afnemer expliciet aangeeft ieder jaar de overeenkomst handmatig te willen verlengen en de Leverancier deze keuzemogelijkheid online biedt, en de Afnemer niet tijdig en correct aangeeft te willen verlengen, behoudt de Leverancier zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen.
 4. Indien de Afnemer een rechtspersoon is, zijn artikelen 10.1 t/m 10.2 niet van toepassing en worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na afloop van de initiële contractperiode stilzwijgend verlengd voor telkens één jaar, tot wederopzegging, met een opzegtermijn van minstens één maand voorafgaand aan afloop van de alsdan geldende de contractperiode.
 5. Na opzegging van de overeenkomsten als bedoeld onder 10.1 t/m 10.3 is er geen recht op restitutie.
 6. In geval van ontbinding of opzegging verkrijgt de Afnemer geen toegang tot de server van de Leverancier (bijvoorbeeld door middel van FTP, SSH of op een andere manier), waarop de bestanden staan. De Afnemer heeft, en verkrijgt, nimmer het recht om zelf iets op de servers van de Leverancier te plaatsen of eraf te halen, mits dit niet wordt aangeboden met behulp van de door de Leverancier beschikbaar gestelde Diensten, Producten of Websites.
 7. Wanneer de Afnemer het Abonnement opzegt verkrijgt deze nooit de bronbestanden van de Leverancier en/of de door de Leverancier ingeschakelde derden. Meer in het bijzonder zal de Afnemer nimmer de bronbestanden van het CMS/beheersysteem verkrijgen.
 8. Wel kan de Afnemer indien de overeenkomst eindigt wegens ontbinding of opzegging, en de Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, op verzoek tegen een alsdan overeen te komen vergoeding de output, zoals tekst, plaatjes en vormgeving) verkrijgen in een daarvoor geschikt bestand (zoals een zipbestand). Tevens kan de Afnemer indien de Leverancier een Huisstijl heeft ontwikkeld tegen een alsdan overeen te komen vergoeding de auteursrechten daarop overdragen aan de Afnemer.
 9. Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Afnemer kunnen worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
  1. De Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. De Afnemer voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
  3. De Afnemer door beslaglegging op de eigendommen van de Afnemer, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
  4. Naar het oordeel van de Leverancier inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
  5. De Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. Het voorgaande laat onverlet het recht van de Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen van Afnemer;
  6. De Afnemer komt te overlijden.
 10. Partijen werken mee aan al hetgeen nodig is ter effectuering van de ontbinding en/of beëindiging van de wederzijdse overeenkomst.
 11. In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
  1. openstaande betalingen;
  2. geheimhouding;
  3. Intellectuele Eigendomsrechten;
  4. aansprakelijkheid; Deze zullen blijven bestaan voor zolang als de Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 11: Website- en applicatiedevelopment

 1. De artikelen 11 tot en met 16 zijn integraal van toepassing op de door de Leverancier ontworpen en afgeleverde websites en/of applicaties ten behoeve van de Afnemer. In deze artikelen heeft het woord ‘Website’ betrekking op de voor de Afnemer gemaakte website en het woord ‘Applicatie’ op de voor de Afnemer ontwikkelde applicatie. Indien de bepaling zowel betrekking heeft op de ‘Website’ als op de ‘Applicatie’ wordt dit in artikelen 11 tot en met 16 ‘Product(en)’ genoemd.

Artikel 12: Ontwikkeling

 1. De Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de ‘Website’ van de Afnemer met invoeging van Contentmanagementbeheersysteem (indien van toepassing) conform de Documentatie en het Abonnement. Indien de Afnemer een Product op maat wenst zal Leverancier deze Producten ontwikkelen op basis van:
  1. de Documentatie, waaronder begrepen de Specificaties;
  2. de via het aanmelddocument gewenste structuur, indien dat gedurende het opdrachttraject tussen Partijen is overeengekomen;
  3. de door de Afnemer via het aanleverdocument aan te leveren content en bij de ontwikkeling van de Producten te gebruiken tekstuele en grafische gegevens, indien dat gedurende het opdrachttraject tussen partijen is overeengekomen.
 2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Leverancier verantwoordelijk voor het plaatsen van de door Afnemer aangeleverde conceptteksten, het afronden van de detaillering van de vormgeving en het aanbieden van de correctie-ronde aan de Afnemer. De Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. De Afnemer verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke Partijen erkennen over en weer dat een goede communicatie cruciaal is voor het goed specificeren en ontwikkelen van een goede website.
 3. De Specificaties van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de stijl en het aantal van de door de Leverancier te ontwikkelen webpagina’s (waaronder ‘homepage’ en vervolg-pagina’s) en de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto en videobeelden, grafische bestanden, geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties of het ontwerp dienen tevens duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e-mailfuncties. De specificaties kunnen tevens de communicatieve doeleinden en de taal of talen van de website behelzen.
 4. Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de Leverancier zullen worden ontwikkeld en welk materiaal door de Afnemer of een door de Afnemer in te schakelen derde aan de Leverancier zullen worden aangeleverd.
 5. De Afnemer dient zelf zorg te dragen voor de aanlevering, de juistheid, volledigheid en consistentie, van de informatie en materialen, ook indien de informatie van derden afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van de Afnemer.
 6. De Afnemer dient alle informatie schriftelijk en/of via een aanleverdocument van de Leverancier aan te leveren. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt ook dat de Afnemer de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert, en zelf voor de aanlevering, de juistheid, volledigheid en consistentie, verantwoordelijk is, ook indien de informatie van derden afkomstig is. Indien dergelijk materiaal of informatie ontbreekt zal Leverancier slechts ‘dummytekst’ op de website plaatsen en Afnemer in staat stellen om middels het CMS-Beheersysteem haar eigen teksten op de Website te plaatsen.
 7. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties die nog voor komen op de Website na de eerste correctieronde zijn voor rekening en risico van de Afnemer.
 8. Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal leverancier deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van de Afnemer.
 9. Indien er in de overeenkomst een oplevertermijn is overeengekomen, zal de Leverancier zich maximaal inspannen om het Product op te leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn niet wordt gehaald, ligt de bewijslast voor het al dan niet voldoen aan de maximale inspanningsverplichting bij de Afnemer.
 10. Afnemer is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de Producten, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.
 11. Afnemer is zelf verantwoordelijk, en vrijwaart de Leverancier, voor:
  1. Het rechtmatig gebruik van de Producten, inclusief het gebruik en het plaatsen van tekstuele en grafische gegevens en content op haar Website; en
  2. Het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, indien het door de Leverancier geleverde deze functionaliteiten biedt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
  3. Het op eigen kosten zorg dragen voor vertaling van tekstbestanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Leverancier zorg draagt voor vertaling zal hij de daaraan verbonden kosten bij de Afnemer in rekening doen brengen.

Artikel 13: Evaluatie en Acceptatie

 1. De Leverancier bouwt de Website op een testdomein conform het door de Afnemer ingevulde en aan de Leverancier opgestuurde aanleverdocument en de daaropvolgende bespreking. Nadat de Leverancier de ontwikkeling van het Product conform de, in het aanleverdocument vermelde en besproken, Specificaties heeft afgerond, wordt de Afnemer de gelegenheid geboden om het Product (op een previewlocatie) in een eerste correctieronde te evalueren op een domein van de Leverancier. Dit is tevens het moment van oplevering.
 2. Gebreken die in de eerste correctieronde in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of die door de Afnemer aan de Leverancier worden gemeld in een periode van twee weken na oplevering van het Product zullen door Leverancier kosteloos worden hersteld tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan de Afnemer valt toe te rekenen.
 3. Na evaluatie van het Product in de eerste correctieronde en eventueel herstel van Gebreken zal de Afnemer het Product accepteren indien deze voldoet aan de Specificaties.
 4. Na de evaluatie en Acceptatie van het Product zal deze definitief beschikbaar worden gesteld aan de Afnemer.
 5. Acceptatie van het Product mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen Specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van het Product redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 18, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de website die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving.
 6. Indien de website in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
 7. Indien gewenst, zoals bijvoorbeeld in het geval van maatwerk, zullen partijen schriftelijk andere afspraken maken over de inhoud, werkwijze, aanleverwijze en volgordelijkheid van werkzaamheden, evaluatie en acceptatie. De Leverancier zal de Afnemer in dat geval naar eigen inzicht op eigen wijze informeren over de door de Leverancier gehanteerde werkwijze. Bijvoorbeeld (niet-limitatief opgesomd) middels een verwijzing naar haar uitgebrachte offerte of een pagina van haar website,

Artikel 14: Ontwikkeling en Rapportage

 1. De Leverancier verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de Producten van de Afnemer op door Partijen overeen te komen wijze.
 2. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Leverancier verstrekte informatie.
 3. Tenzij in de Overeenkomst anders is aangegeven geschiedt de vervaardiging van de in artikel 14.1 genoemde Producten in verschillende fasen te weten:
  1. schriftelijke inventarisatie (indien van toepassing middels het aanleverdocument) door partijen van de te realiseren functionaliteiten en eigenschappen van het Product en - indien noodzakelijk - de vervaardiging door de Leverancier van het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Product;
  2. vervaardiging door of namens de Leverancier van het Product conform de schriftelijk in het aanleverdocument vastgelegde specificaties c.q. functioneel ontwerp en aangegeven wensen met betrekking tot de inhoud van de Website (zoals teksten en grafische gegevens)
  3. de installatie, configuratie en implementatie van het Product door de Leverancier. Iedere fase wordt afgesloten met een accordering door de Afnemer van de tot dan toe verrichtte Diensten. De Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de volgende fase(n) op te schorten zolang de Afnemer de daaraan voorafgaande fase(n) niet heeft geaccordeerd.
 4. De in lid 2 sub a bedoelde inventarisatie en het functioneel ontwerp c.q. uitwerking van de te realiseren functionaliteiten van het Product en het daarbij (indien van toepassing) besproken aanleverdocument zullen na accordering door de Afnemer deel uitmaken van de Overeenkomst. Indien de Afnemer een wijziging c.q. uitbreiding van de hierin beschreven functionaliteiten of anderszins een wijziging van de specificaties wenst, wordt dit beschouwd als meerwerk en zullen partijen deze wijziging c.q. uitbreiding vastleggen
 5. Partijen zullen elkaar tijdig de benodigde informatie verstrekken om de gewenste Producten te kunnen realiseren of over relevante ontwikkelingen die binnen hun organisatie gaande zijn.

Artikel 15: Onderhoud van Producten

 1. Partijen komen overeen dat de Leverancier de voor het gebruik, onderhoud en het beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een Contentmanagementsysteem ter beschikking stelt op basis van een Abonnement, welk Abonnement onlosmakelijk met de overeenkomst behorend bij de afname van Diensten en/of Producten (zoals een Website) van de Leverancier is verbonden.
 2. De Leverancier kan verlangen dat de Afnemer een separate overeenkomst aangaat voor afname van het Abonnement.
 3. De Leverancier zal (indien van toepassing) een Contentmanagementsysteem beschikbaar stellen bij de ontwikkeling van het Product, welk systeem in beheer wordt overgedragen aan de Afnemer. De licentie op het CMSbeheersysteem is onderdeel van het Abonnement samen met de werkzaamheden in het kader van hosting- en domeinnaamregistratie. Niet technisch Onderhoud van het Product is na oplevering en acceptatie volledig de enkele verantwoordelijkheid van de Afnemer en de Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onderhoud dat niet bij het Abonnement zit inbegrepen.
 4. Bij afname van een Website neemt men automatisch ook het Abonnement af, waarbij de in artikel 3.3 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd.
 5. Het onderhoud van (de) (een) Product(en) bestaat dan verder uit:
  1. het zorgen voor beveiligings- en functionele updates van het CMS.
  2. het verzorgen van technische updates, indien nodig.
  3. het registeren en/of beschikbaar houden van het domeinnaam, het beschikbaar stellen en houden van de bijbehorende website, de webmail omgeving, de e-mailboxen, de bijbehorende e-mailadressen, email spamfilter en dataverkeer.
 6. Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 3 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
  1. het niet correct functioneren van (de) (een) Product(en) als gevolg van onvolkomenheden in Apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij de Afnemer, waarop of in samenhang waarmee (de) (een) Product(en) word(t)(en) gebruikt;
  2. het niet correct functioneren van (de) (een) Product(en) indien deze in samenhang met niet door de Leverancier geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
  3. gebruik van (de) (een) Product(en) dan wel Contentmanagement systeem in strijd met de eventueel bijbehorende Documentatie of instructies van Leverancier of als gevolg van onzorgvuldig beheer;
  4. het laten terugzetten van een back-up. Deze werkzaamheden vallen niet onder het Abonnement, maar kunnen tegen betaling van twee tot vier uur werk tegen het alsdan geldende uurtarief worden uitgevoerd.

Artikel 16: Gebruik CMS-Beheersysteem, website(s) en content

 1. De Afnemer krijgt met de toegang tot het CMS-Beheersysteem van (derden van) de Leverancier slechts een niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het systeem, welk gebruik slechts mag dienen voor legitieme bedrijfsdoeleinden.
 2. De Leverancier biedt geen enkele garantie ten aanzien van de geschiktheid en beschikbaarheid van het aangeboden CMS-Beheersysteem.
 3. Het is de Afnemer verboden spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van de Leverancier, en om permanent of tijdelijk met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van de Leverancier, dan wel enige andere vorm van gebruik van Diensten en/of Producten te maken waarbij de Afnemer mogelijk in strijd handelt met wettelijke bepalingen, dan wel schade kan toebrengen aan derden.
 4. Indien de Afnemer de Diensten en/of Producten van de Leverancier gebruikt in strijd met artikel 16.3 van deze Overeenkomst behoudt de Leverancier zich het recht voor zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records voor een periode van minimaal 48 uur te verwijderen. De Afnemers die voor de derde keer de bepaling van artikel 16.3 overschrijden worden onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende factureringstermijn. De Leverancier behoudt zich in dat geval het recht voor de domeinnamen van de Afnemer op te zeggen indien de Afnemer verzuimt deze weg te verhuizen.
 5. De Afnemer zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en de Afnemer mag worden verwacht. Het is de Afnemer niet toegestaan de Producten en Diensten van de Leverancier te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig.

Artikel 17: Privacy

 1. De Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de Leverancier gegevens verwerkt over de Afnemer en het gebruik op de Website, indien hij de Website van de Leverancier bezoekt, waaronder diens activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar de Afnemer vandaan komt en de pagina’s die Afnemer heeft bezocht.
 2. De Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de Leverancier de persoonsgegevens van de Afnemer verwerkt, met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover de Afnemer Diensten van de Leverancier afneemt. De Leverancier slaat deze gegevens op in een database die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, en voor publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. Onder uitvoering van de overeenkomst wordt mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Afnemer.
 3. De Afnemer is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de Leverancier de door de Afnemer aangeleverde gegevens opslaat in Google Drive en die dienst wordt gebruikt ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst
 4. De Afnemer mag de gegevens die de Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De Afnemer heeft het recht de Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Afnemer te verwijderen of – tegen betaling- af te schermen van publieke tenaamstelling vanuit de desbetreffende Registry. De Leverancier zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van de Leverancier en het privacybelang van de Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de Afnemer van Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
 5. De Leverancier zal de persoonsgegevens van de Afnemer zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij de Leverancier daartoe wettelijk wordt verplicht. de Leverancier voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 6. De Leverancier en haar adverteerders kunnen gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de de Afnemer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken en de dienst die wordt aangeboden persoonlijker te maken. De cookies van de site zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door de Leverancier of haar adverteerders. de Afnemer kan de registratie van deze "cookies" door de computer verhinderen door de computer zodanig te configureren.
 7. De Leverancier zal met door haar ingeschakelde derden contractueel afspraken maken omtrent de omgang met persoonsgegevens indien door haar ingeschakelde derden persoonsgegevens verwerken die de Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan de Leverancier verstrekt. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan door de ingeschakelde derde te treffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, en wijze van omgang met persoonsgegevens, eventuele datalekken en melding daarvan aan de Leverancier.
 8. De Leverancier zal zich te allen tijde conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens en verlangen van de partijen met wie zij samenwerkt dat die hetzelfde doen. Dit houdt ook in dat de wettelijke regelgeving en plichten omtrent datalekken, en meldplichten daarvan te allen tijde door de Leverancier en door haar ingeschakelde derden in acht zullen worden genomen.

Artikel 18: Garanties

 1. De garantieverplichtingen van de Leverancier zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van de Leverancier, waaronder eveneens aanvullende diensten zoals ‘zoekmachineoptimalisatie’ en het namens de Afnemer uitvoeren van ‘adwords campagnes’ worden begrepen) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst de Leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.
 3. In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met de Leverancier en de Afnemer schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Partijen erkennen dat niet kan worden gegarandeerd dat Programmatuur en/of Maatwerk zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd
 5. De Leverancier staat er niet voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. De Leverancier staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
 6. Door Leverancier worden geen garanties gegeven op zaken die via de Leverancier geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door de Leverancier verstrekte adviezen, verleende diensten en op, met behulp van geleverde Producten, gegenereerde databestanden.
 7. In het geval de Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, eigenhandig wijzigingen in de door de Leverancier geleverde Producten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is de Leverancier dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.
 8. De Leverancier zorgt voor de in de Definities genoemde Ondersteuning door middel van een helpdesk die fungeert als integraal aanspreekpunt voor vragen of Incidenten. Incidenten kunnen door de Afnemer per e-mail bij de helpdesk van de Leverancier worden gemeld.
 9. Beide partijen verplichten zich ertoe, zich in te spannen, de door de Leverancier ter beschikking gestelde Netwerkconfiguratie, de Programmatuur en de Website virusvrij te houden.
 10. De Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane, aangetaste of verminkte gegevens.
 11. De Leverancier garandeert niet dat
  1. Producten en/of Diensten geschikt zijn voor het door de Afnemer beoogde doel,
  2. Producten en/of Diensten zonder onderbreking, fouten of gebreken zal functioneren. De Afnemer aanvaardt dat onderbrekingen, fouten of gebreken het gevolg kunnen zijn van de handelswijze van één of meer derden en dat de Leverancier daar geen invloed op heeft.
 12. De Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om onderbrekingen, fouten of gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie jaar na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij de Leverancier zijn gemeld.
 13. De Leverancier behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van de Leverancier. De Leverancier zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. De Leverancier zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden zijn.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. De Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 18 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
 2. De totale aansprakelijkheid van de Leverancier voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van de Leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat de Leverancier voor haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de bedrijfsaansprakelijkheid verzekering gedekte schade.
 3. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Afnemer of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 4. Iedere aansprakelijkheid van de Leverancier voor het - al dan niet tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de door Leverancier ontworpen, ontwikkelde, onderhouden of beheerde Website is uitgesloten. Tevens is iedere aansprakelijkheid van de Leverancier voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van het Website alsook voor het vrijkomen van - al dan niet vertrouwelijke - gegevens uit een besloten deel van het Website, uitgesloten.
 5. De Afnemer zal de Leverancier, haar medewerkers en eventueel ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (waaronder resellers) te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door de Leverancier ten behoeve van de Afnemer verrichte werkzaamheden, geleverde Producten of vervaardigd maatwerk, tenzij de vordering het gevolg is van opzet of grove schuld van de Leverancier.
 6. Indien de Afnemer uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal de Afnemer te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat de Afnemer ten tijde van opdrachtgeving aan de de Leverancier niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Tevens heeft de Leverancier het recht om kosten die door derden aan de Leverancier zijn opgelegd, door te berekenen aan de Afnemer indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van de Afnemer uit naam van de voorgehouden rechtspersoon bij de Leverancier.

Artikel 20: Overmacht

 1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot het verrichten van betaling, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 2. Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan drie maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht per direct de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 21: Geheimhouding

 1. Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmaking plaatsvindt op grond van een rechterlijk bevel of op grond van enig andere wettelijke verplichting tot informatieverstrekking of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. In aanvulling op het hiervoor in artikel 20 (Overmacht) bepaalde, is de Leverancier voorts gerechtigd om de NAW-gegevens van de Afnemer en/of gebruikers van de Website die hierop informatie plaatsen te verstrekken indien de Leverancier hiertoe een verzoek heeft ontvangen van een daartoe bevoegde instantie.
 3. Het is de Leverancier niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van zijn marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat de Afnemer één van zijn cliënten is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer.
 4. Partijen zullen hun personeel en door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 22: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
 2. De Leverancier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. De Afnemer is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van de Afnemer inhouden.

Artikel 23: Producten

 1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Producten ontwikkeld zullen worden en op welke manier dit zal geschieden. de Leverancier zal de productontwikkeling (lees: programmatuurontwikkeling en/of apparatuurontwikkeling) met zorg uitvoeren op basis van de door de Afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor de Afnemer instaat.
 2. De Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Afnemer de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (Intellectuele Eigendomsrechten), verkrijgt de Afnemer het recht tot gebruik van Producten in zijn bedrijf of organisatie.

Artikel 24: Domeinnamen

 1. De Leverancier is teken- en handelsbevoegd uit naam van de Afnemer domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien de Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot stand komen d.m.v. wachtwoord identificatie via internet of telefonische bestelling.
 2. De Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het feit dat verstrekte opdrachten voor registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen door een beschikkingsbevoegde van of namens de Afnemer wordt gedaan.
 3. De Afnemer is houder van de domeinnaam en heeft daarmee gebruiksrecht op de domeinnaam bij de betreffende Registry. Door het aangaan van een overeenkomst met Leverancier gaat de Afnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betreffende Registry en komt er een overeenkomst tot stand tussen de Afnemer en Registry.
 4. Indien het domicilie adres van de Leverancier wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal de Afnemer als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van de Leverancier naar een andere leverancier, het domicilie laten wijzigen, zodat de Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
 5. De Afnemer vrijwaart de Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. De Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door de Leverancier en of de diensten of producten een verlenging behoeven.
 6. Zolang de Afnemer geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft de Leverancier het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. De Afnemer heeft de gelegenheid deze redirect of advertenties uit te schakelen.

Artikel 25: E-mailmarketing

 1. De Leverancier is bevoegd uit naam van de Afnemer E-mailmarketing te verzorgen, indien de Afnemer daartoe opdracht heeft gegeven. de Afnemer zal in dat geval de Leverancier de voor E-mailmarketing noodzakelijke inhoud van de emailberichten en contactgegevens aanleveren aan de Leverancier.
 2. De Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de mailing en de juistheid van de contactgegevens, en draagt enkel zorg voor de verzending van de mailing naar de opgegeven contactgegevens. De Leverancier is niet in staat om te controleren of de door de Afnemer opgegeven geadresseerden op grond van de Telecommunicatiewet en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens een email van de Afnemer mogen ontvangen. De Afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, zoals de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 3. De Afnemer vrijwaart de Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Artikel 26: Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van de Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 3. De Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 4. De Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal de Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
 5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van de Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst gedeeltelijk nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft de Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Leverancier en de Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen
 7. In het geval van een geschil omtrent een domeinnaam kan elk der partijen kiezen voor geschilbeslechting via arbitrage welke arbitrage zal plaatsvinden conform de arbitrageregels van de WIPO/UDRP, welke regels zijn te vinden op http://www.wipo.int/amc/en/domains.
 8. Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.